รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีนางสาวหฤทัย บุญประดับ 025933530 
101ปทุมวิไลนายเอกพรต สมุทธานนท์ 025816773 
102คณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีนายอำนาจ จันทร์พางาม 025816559 
103ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"นางสุมาลี รามฤทธิ์ 025811825 
104หอวัง ปทุมธานีนายสมศักดิ์ สุมน 025816773 
105ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมนายเจริญ บัวลี 52906612 
106ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัถตสารเกษตร)นางสาวชนัญชิดา ม่วงทอง   
107สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตนายชาลี วัฒนเขจร 025498222 
201ธัญบุรีนายอธิปย์ อู่แก้ว 025238840 
202สายปัญญารังสิตนายธนพจ แก้ววงษา 025363544 
203บัวแก้วเกษรนายสุชาติ กรดงาม   
204วรราชาทินัดดามาตุวิทยานายสุรศักดิ์ พะประโคน   
205สุนทโรเมตตาประชาสรรค์นายอภิชาติ สังขาว   
206เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีนายพิษณุ เดชใด   
207เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี  025239016 
208นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีนายวิสูตร คำนวนศักดิ์ 025631274 
209มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครนายวรพัทธ์ การุญจิรทรัพย์ 025320571 
210ชัยสิทธาวาส "พัฒน์สายบำรุง"นางจุฑามาศ ดลสอาด   
211เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีนายสุนทร พริกจำรูญ   
212หนองเสือวิทยาคมนายสำเนียง ดลสอาด 0254911245 
213เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานางสาวใยจิตร์ สาระนิตย์